Principales Katas del Karate y sus Equivalencias entre Distintos Estilos

Lista de los principales katas del karate y las equivalencias entre diferentes estilos.

Shorin-RyuShotokanWado-RyuShito-RyuGoju-Ryu
Pinan shodanHeian nidanPinan shodanPinan shodan
Pinan nidanHeian shodanPinan nidanPinan nidan
Pinan sandanHeian sandanPinan sandanPinan sandan
Pinan yondanHeian yondanPinan yondanPinan yondan
Pinan godanHeian godanPinan godanPinan godan
Naihanchin shodanTekki shodanNaihanchinNaihanchin shodan
Naihanchin nidanTekki nidanNaihanchin nidan
Naihanchin sandanTekki sandanNaihanchin sandan
Kusanku shoKanku shoKosokun dai
Kusanku daiKanku daiKusankuKosokun dai
SesanHangetsuSesanSesanSesan
JionJionJionJion
JitteJitteJitteJitte
Passai shoBassai shoPassai sho
Passai daiBassai daiPassaiPassai dai
ChintoGankakuChintoChinto
WanshuEnpiWanshuWanshu
UnsuUnsuUnsu
ChintiChintiChinti
SochinSochinSochin
JiinJiinJiin
GojushihoGojushiho daiGojushiho
Tomari passaiTomari passai
Ishmine passaiIshmine passai
WankanWankanWankan
Shijo kosokun
Matsumura passaiMatsumura passai
Rohai 1-3RohaiRohai 1-3
NiseshiNijushihoNijushijoNiseshi
Matsumura rohai
Shinpa
AnankoAoyagi
Myojo
Matsukase
SanchinSanchin
TenshoTensho
Gekisai shodanGekisai shodan
Gekisai nidanGekisai nidan
SaifaSaifa
SeienchinSeienchin
ShisochinShisochin
SanseiruSanseiru
SepaiSepai
KururunfaKururunfa
IparinpeSuparinpeiSuparinpei

Nota: el estilo "Shorin ryu" se divide en tres escuelas, Matsubayashi, Kobayashi (Kyudokan y Kodokan) y Shobayashi.